Content

Mar 14, 2011

«Եթերի իրավունք»

Այսօր Երևանում տեղի ունեցավ մարզիկ, մարզական մեկնաբան, ռադիոհեռուստալրագրող ՀՌԱ-ի ռեկտոր Համլետ Ղուշչյանի «Եթերի իրավունք»  գրքի շնորհնդեսը:Համլետ Ղուշչյան


ՀՌԱ
Արա Գևորգյան
0 Comment:

Powered by Blogger.

Popular Posts

Blog Archive