Content

0 Comment

"Լեռն իմ գլխում"/"Mountain in my head"

«Ես մարդկանց հրավիրում եմ շարժել իրենց գլուխների լեռները, որպեսզի տեղաշարժեն իրենց շրջապատի լեռները»:  Աննա-Լեա Քոփփերի
Աննա-Լեա Քոփփերի, Ֆինլանդիա/Anna-Lea Kopperi Finland


Powered by Blogger.

Popular Posts

Blog Archive